ข้อมูลอำเภอ
 
 
 
สำนักงานอำเภอวังน้อย
ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมาของชื่อ วังน้อย คำว่า "วัง" มาจากพื้นที่วังน้อย ที่เป็นแหล่งน้ำ มีปลาชุกชุม ประชาชนเรียกว่า “วันน้ำ วังปลา”หรืออีกประเด็นหนึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า ตำบลลำไทร บ่อตาโล่ พะยอม และวังน้อยที่แยกมาจากอำเภอบางปะอิน นั้นเดิมเป็นตำบลพระราชวังของอำเภอบางปะอิน จึงเอาคำว่า วังเป็นชื่อพยางค์แรก ส่วนคำว่า "น้อย" มาจากชื่ออำเภอเดิม ที่ชื่ออุทัยน้อย เพราะเอาพื้นที่ส่วนน้อยของอำเภออุทัยมา 1 ตำบล คือ ตำบลลำตาเสา รวม 2 พยางค์ เป็น "วังน้อย"
 คำขวัญอำเภอ
เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์  

 

 

 
 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอนครหลวง
อำเภอบางปะอิน /อำเภอบางปะหัน
อำเภอบางไทร / อำเภอมหาราช
อำเภอบางบาล / อำเภอบางซ้าย
อำเภอบ้านแพรก /อำเภอท่าเรือ
อำเภอเสนา / อำเภอผักไห่
อำเภอภาชี / อำเภออุทัย
 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 035-271066
E-mail: wangnoi_11@hotmail.com