เมนูหลัก

เกี่ยวกับเรา/แผนที่
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
อัตรากำลัง
สรุปโครงการส่งเสริมปี2560
ข้อมูลระดับตำบล
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลฐานเรียนรู้ ศพก
ข้อมูล ศจช
ข้อมูล ศดปช
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนพัฒนาการเกษตรตำบล
แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอ
องค์ความรู้ KM
ข้อมูลการผลิตข้าว
MRCH
ช่วยเหลือเกษตรกรภัยแล้ง
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
งานสถาบัน
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่ Zoning
แผนพัฒนาการเกษตรปี 60
   
ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนา : เกษตรกรที่ทำนาปรังรอบที่2จะประสบปัญหาน้ำไม่ เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว ส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย
เตื่อนภัยการระบาดศัตรูพืช:ช่วงนี้มีการระบาดศัตรูพืชจำพวกแมลงบัวและ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มาเล่ไฟในช่วงค่ำ แจ้งเตือนเกษตรกรให้หมันสำรวจแปลง
ปลูกและเตรียมการป้องกันกำจัด
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 1-30 มกราคมของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
ประกาศโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูาปรัง ปี 2560 เกษตรกรรายใดสนใจรายละเอียด
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(หลังการเพาะปลูกไปแล้ว 15 วัน ให้มาแจ้ง)

   
     
       
  ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำเดินตาม
รอยพ่ออำเภอวังน้อย

    มอบปัจจัยเข้าร่วมกิจกรรม
"ร่วมน้ำใจชาววังน้อยสู่กาชาด"
อำเภอวังน้อย
 
           
       
  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
ทุกวันพุธตามนโยบาย
คสช
    เจ้าหน้าที่สำนักงานกษตร
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรกรผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน
 
           
       
  เจ้าหน้าที่ร่วมกันผลิต
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย
    ขอน้อมกล้าวฯถวาย
ความอลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน


         
   
   
   
   
   
   
ค้นหาที่ 

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.บางไทร
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   
 
 
   
       
       
ข้อมูลการเกษตร
     
 
     
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Mail : wangnoi_11@hotmail.com
01 March 2017