แบบ 13
รายงานการต่อทะเบียน วิสาหกิจชุมชน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย
ระหว่าง ปี 2558 ถึง ปี 2560
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
   
ลำดับที่ เขต/จังหวัด/อำเภอ จำนวน วิสาหกิจชุมชน (แห่ง)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม
1 ลำตาเสา 2 3 5 10
2 บ่อตาโล่ 2 3 3 8
3 วังน้อย 1 1 6 8
4 ลำไทร 0 2 2 4
5 สนับทึบ 2 2 3 7
6 พยอม 2 2 3 7
7 หันตะเภา 1 2 2 5
8 วังจุฬา 1 3 9 13
9 ข้าวงาม 2 7 8 17
10 ชะแมบ 0 1 1 2
  รวมทั้งหมด 13 26 42 81