อบรมเกษตรกรรุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลลำตาเสา วิทยากรจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต และช่วงบ่ายจะเป็นเจ้าหน้าที่ (คสช) ในหัวข้อมสร้างความสัมพันธ์ วันที่ 3 มีนาคม 2559
นางสาวสรัทยา เซี่ยงจ๊ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ศพก. หมู่ที่ 13 แจกพันธุ์ผักหวาน โครงการตามความต้องการของชุมชน(มาตรการที่1) วันที่ 3 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัด ลงพื้นที่เยื่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ศพก. หมู่ที่ 13 ตำบลลำตาเสา
นางสาวยุพา ปภูสะโร เกษตรอำเภอพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ คสช. ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา วันที่ 1มีนาคม 2559
นายอำเภอพร้อมด้วยเกษตรอำเภอ กำนันผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พล. ตรี เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.บก. ควบคุมพล.ม.2 ศพก. หมู่ที่ 13 ตำบลลำตาเสา วันที่ 29 ก.พ 59
ประมงจังหวัด นายอำเภอ ร่วมมอบอุปกรณ์เลี้ยงปลาและอาหารปลาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 59
นายอำเภอ เกษตรอำเภอ เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ศพก(เครือข่าย) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 59
เปิดงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร รุ้นที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ศพก. หมู่ที่ 13 ลำตาเสา วันที่ 1 กพ. 59
จัออบรมการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว วันที่ 21 มกราคม 2559
วันที่ 27 มกราคม 59 เจ้าหน้าที่ตำบลจัดอบรมการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายได้ในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแทนอำเภอร่วมจัดนิทรรศการในงานอยุธยาแฟร์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา วันที่ 20 มกราคม 2559
เกษตรอำเภอ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน กำนันตำบลลำไทร วันที่ 8 มกราคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย ร่วมบริจาคขนมให้กศน เพื่อแจกจ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 7 มกราคม 2559