ประจำเดือนสิงหาคม 2561  
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจกปลาให้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 และปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการแปลง"

ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจสอบโกดังข้าว เพื่อจำหน่ายสู้ตลาดต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการเตือนการระบาดศัตรูพืช