ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 
                     
    เดือน กันยายน 2560
เดือน มิถุนายน 2560  
     
      การหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์    
     
      เยี่ยมเยือนเกษตรกรทำส่วนฝรัง และ ปลูกกล้วย    
            ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 ปี 2560/61    
     
ตรวจประเมินศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสนับทึบ     ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
    เดือน สิงหาคม 2560   เดือน พฤษภาคม 2560  
     
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2560     ติดตามสถานการร์น้ำในพื้นที่ปลูกข้าว    
     
ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย     งานรับขวัญแม่โพสพในแปลงนาส่วนพระองค์    
     
อบรมครูฝึกระดับตำบลในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพ่อขับเคลื่อนศูนยฺเรียนรู้ฯลฯ    
     
การดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดลำพะยา     งานวันสาธิตการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
    เดือน กรกฎาคม 2560   เดือน เมษายน 2560  
     
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101     5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง    
     
พิธีลงนามในสัญญายิ้มเงินโครงการ 9101     มอบพันธุ์ปลาพันธุ์กบให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์หลักศูนย์ขยาย)    
     
ติดตามการดำเนินงานโครงหาร 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาฯลฯ     ประชุมขับเคลื่อนยโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเวร็จ(Single Commnd)    
     
ครงการส่งเสริมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามแนวกิจกรรมTo Be Number one     ร่วมบริจากโลหิตให้สภากาชาดไทย    
      /        
                     
                ย้อนหลัง    
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
   
   
                     
                       
   
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
E-Mail : wangnoi_11@hotmail.com
29 FEBRUARY 2016