ปีงบประมาณ 2560

                       ประจำเดือนมิถุนายน 2560  

  ข่าประชาสัมพันธ์รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

  ข่าวระชาสัมพันธ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่

  ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมครูฝึกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายและแปลงใหญ๋