ข้อมูลการผลิตข้าว

 
      ต้นทุนข้าวไวแสง  
      ต้นทุนข้าวไม่ไวแสง  
      พันธุ์ข้าวนาปรัง  
      ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังเดือนมีนาคม 2560 (วันที่ 9 )  
      ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังเดือนมีนาคม 2560 (วันที่ 2 )  
      ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
      ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังเดือนมกราคม 2560  
      ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังเดือนธันวาคม 2559  
      ข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังเดือนพฤศจิกายน 2559