แผนที่อำเภอวังน้อย

 
   
      ประวัติอำเภอวังน้อย     ที่ตั้้งและอาณาเขต  
    วังน้อย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดิมชื่อ อำเภออุไทยน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอวังน้อย
โดยมีนายอำเภอวังน้อยคนแรก คือ หลวงอุทัย บำรุงรัตน์
ต้นตระกูล บุญญานันต์ ซึ่งเป็นสกุลหนุ่งที่ได้รับพระราชทาน
  อำเภอวังน้อย ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครอ
งข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองแค (จังหวัดสระบุรี)
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหนองเสือและอำเภอคลองหลวง(จังหวัดปทุมธานี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางปะอิน

 
    การปกครองส่วนภูมิภาค   เศรษฐกิจ  
      อำเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน     อำเภอวังน้อยแต่เดิมเป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวและสวนผลไม้ ปัจจุบันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรีแลนด์ จึงกลายเป็นแหล่งของผู้ขายแรงงานย้ายมาอยู่เป