Zoning

 
       
               
    แผนการจัดการการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)        
               
    แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน)        
               
    แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร(มะนาว)