ศูนย์จัดการดินปุ๋ย ศดปช

 
    กำหนดการอบรม        
    แบบรายงานแบบ 1 , 2 , 3 , 4        
    แปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุน        
    แผนการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ        
    กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย        
    ประชาสัมพันธ์ข่าวเอกสารความรู้ด้านดินปุ๋ย        
    ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอวังน้อย        
    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ปี 2560