ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 
                     
    เดือน ธันวาคม 2559
เดือน มีนาคม 2560  
     
ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ     หารือโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอำเภอวังน้อย    
     
ประชุมชี้แจงโครงการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต     ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช    
     
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต     ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรโครงการเศรษบกิจพอเพียง    
     
เยี่มเยือนเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืช     ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน    
    เดือน พฤศจิกายน 2559   เดือน กุมภาพันธ์ 2560  
     
ชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย     ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตนาหยอดเมล็ดพันธุ์    
     
โครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัย     ตรวจแปลงโครงการปรับเปลี่ยน    
     
การดำเนินงานสร้างศาลาเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต     ประกวดคณะกรรมการบ้านสวยเมืองสุข    
     
ขอน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ     สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่เสริมการเกษตรแปลงใหญ    
    เดือน ตุลาคม 2559   เดือน มกราคม 2560  
     
อบรมโครงการส่เสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 59/60     ร่วมแจกปัจจัยการผลอตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    
     
ให้บริการย้อมผ้าถวายเป็นพระราชกศลแด่ในหลวง     รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 59/60    
     
ร่วมพิธีหมู่บ้านรักษาศิล 5     โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเพาะเห็ด    
     
ลงพื้นที่สำรวจปริมาฯณน้ำในพื้นที่การเกษตร     โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรยั่งยืน    
               
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
   
   
   
                     
                       
   
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
E-Mail : wangnoi_11@hotmail.com
29 FEBRUARY 2016