ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย   ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
โทร 0-3527-1066

  
 ประจำเดือนกรกฎาคม  2552
***************************************************************************************************

 เชิญชวนเกษตรกรทุกท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

            สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย กำหนดดำเนินการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ประจำปี  2552

ใหม่ทั้งหมดในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล  จำนวนเกษตรกรประมาณ 2,258  ครัวเรือน

เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่การเพาะปลูกพืชทั้งหมด จำนวนของสัตว์เลี้ยง  และประมงของเกษตรกรในอำเภอวังน้อยอย่างถูกต้อง

 และเป็นปัจจุบัน ซึ่งทะเบียนเกษตรกรดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพิจารณาการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรของประเทศ 

เช่น การแทรกแซงราคาข้าวเปลือกตลอดจนการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ 

ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เกษตรกรทุกท่านต้องตระหนักและร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

 ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ในการจัดทำทะเบียนเกษตรกรของครัวเรือนตนเองตามกำหนดเวลาด้วย

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ว่างงาน ในบัญชีของสำนักงานแรงงานจังหวัดให้มีงานทำภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ

 และได้ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรก่อนทำการออกสำรวจ  

 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อยจึงขอความร่วมมือจาก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน 

ในการนัดหมายเกษตรกร   โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่   1  กรกฎาคม   2552 ถึง วันที่   30  กันยายน   2552

  จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรทุกท่านได้โปรดติดตามการประชาสัมพันธ์ และรับบริการการขึ้นทะเบียน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
จะทำการนัดหมายเกษตรกรต่อไป    ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรทุกท่านได้เตรียมหลักฐานได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาการถือครองที่ดิน สงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย  

โทรศัพท์   0-3527-1066

 

โดย
นายปรีชา ดอนจันทร์ทอง    

สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 0-81804-8055