กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังจุฬา

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวงาม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- กลุ่มเกษตรกรทำนาสนับทึบ

- กลุ่มเกษตรกรทำนาวังจุฬา

- กลุ่มเกษตรกรทำนาลำตาเสา

กลุ่มยุวเกษตรกร

-ลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

- กลุ่มยุวเกษตรกรธรรมจริยา

- กลุ่มยุวเกษตรกร


 


 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
หมู่ที่ 5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-Mail : wangnoi_11@hotmail.com
29 FEBRUARY 2016