บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
     
 

นางสาวยุพา
ปภูสะโร
เกษตรอำเภอวังน้อย
 
 
นายปรีชา   ดอนจันทร์ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
  นายปราโมทย์   อรรถาเวช
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
 
นางอนงค์ทิพย์   อักษรนิตย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  นายอำนาจ  พันธ์แจ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
นายธัญญะ หามนตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวนาริสา   ขวดหรีม
เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)
 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 035-271066
E-mail: wangnoi_11@hotmail.com