เมนูหลัก

เกี่ยวกับเรา/แผนที่
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
อัตรากำลัง
สรุปโครงการส่งเสริมปี2560
ข้อมูลระดับตำบล
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลฐานเรียนรู้ ศพก
ข้อมูลเตือนการระบาด
ข้อมูล ศดปช
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนพัฒนาการเกษตรตำบล
แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอ
องค์ความรู้ KM
ข้อมูลการผลิตข้าว
MRCH
ช่วยเหลือเกษตรกรภัยแล้ง
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
งานสถาบัน
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่ Zoning
แผนพัฒนาการเกษตรปี 60
   
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(หลังการเพาะปลูกไปแล้ว 15 วัน ให้มาแจ้ง)หาเพาะปลูกเลยระยะเวลา2 เดือนไปแล้วไม่สามารถแจ้งการเพาะปลู
ด่วนที่สุด.... เกษตรกรทานใดสนใจ ประสงค์เข้าร่วม"โค
รงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ">>>รายละเอียด>>>
คู่มือดำเนินงาน !!! แบบฟอร์ม !!! แผนการจัดเวที!!!
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) !!!!!!!!
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม ขอเชิญเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เตื่อนเกษตรกรที่ปลูกข้าว.... การระบาดศัตรูพืชแมลงบัวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พบว่ามีแมลงบังและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟในช่วงหัวค่ำจึงขอแจ้งเตือนให้หมั่นสำรวจ
แปลงปลูกและเตรียมการป้องกันกำจัด
การต่อทะเบียนวิสาหิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคมของทุกปี
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย

   

 

วันที่ 26 มีนาคม 2561
นางศิริ ตรีมรรค นักวิชาการส่วเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอวังน้อย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำบล ร่วมโครงการประกวดบ้านสวย เมืองสุข
โดยมีนายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี ณ หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา

   
   
   
 
รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน


         
         
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือรสิงหาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือรกรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือรมิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2560


   
           
           
   
 

   
ค้นหาที่ 

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.บางไทร
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
         
       
       
ข้อมูลการเกษตร
     
 
     
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Mail : wangnoi_11@hotmail.com
01 March 2017