เมนูหลัก

เกี่ยวกับเรา/แผนที่
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
อัตรากำลัง
สรุปโครงการส่งเสริมปี2560
ข้อมูลระดับตำบล
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลฐานเรียนรู้ ศพก
ข้อมูลเตือนการระบาด
ข้อมูล ศดปช
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนพัฒนาการเกษตรตำบล
แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอ
องค์ความรู้ KM
ข้อมูลการผลิตข้าว
MRCH
ช่วยเหลือเกษตรกรภัยแล้ง
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
งานสถาบัน
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่ Zoning
แผนพัฒนาการเกษตร 62
อาสาสมัครเกษตร(อกม.)
   
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(หลังการเพาะปลูกไปแล้ว 15 วัน ให้มาแจ้ง)หาเพาะปลูกเลยระยะเวลา2 เดือนไปแล้วไม่สามารถแจ้งการเพาะปลู
ด่วนที่สุด.... เกษตรกรทานใดสนใจ ประสงค์เข้าร่วม"โค
รงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ">>>รายละเอียด>>>
คู่มือดำเนินงาน !!! แบบฟอร์ม !!! แผนการจัดเวที!!!
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) !!!!!!!!
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม ขอเชิญเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เตื่อนเกษตรกรที่ปลูกข้าว.... การระบาดศัตรูพืชแมลงบัวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พบว่ามีแมลงบังและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟในช่วงหัวค่ำจึงขอแจ้งเตือนให้หมั่นสำรวจ
แปลงปลูกและเตรียมการป้องกันกำจัด
การต่อทะเบียนวิสาหิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคมของทุกปี
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย

   

 

 

   
   
   
 
รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน


         
         
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม2561


   
           
           
   
 

   
ค้นหาที่ 

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.บางไทร
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
         
       
       
ข้อมูลการเกษตร
     
 
     
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Mail : wangnoi_11@hotmail.com
01 March 2017