เมนูหลัก

เกี่ยวกับเรา/แผนที่
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
อัตรากำลัง
สรุปโครงการส่งเสริมปี2560
ข้อมูลระดับตำบล
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลฐานเรียนรู้ ศพก
ข้อมูล ศจช
ข้อมูล ศดปช
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนพัฒนาการเกษตรตำบล
แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอ
องค์ความรู้ KM
ข้อมูลการผลิตข้าว
MRCH
ช่วยเหลือเกษตรกรภัยแล้ง
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
งานสถาบัน
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่ Zoning
แผนพัฒนาการเกษตรปี 60
   
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) !!!!!!!!
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม ขอเชิญเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(หลังการเพาะปลูกไปแล้ว 15 วัน ให้มาแจ้ง)หาเพาะปลูกเลยระยะเวลา2 เดือนไปแล้วไม่สามารถแจ้งการเพาะปลูกย้อนหลังได้
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 1-30 มกราคมของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
 
 

   
     
       
  ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำเดินตาม
รอยพ่ออำเภอวังน้อย

    มอบปัจจัยเข้าร่วมกิจกรรม
"ร่วมน้ำใจชาววังน้อยสู่กาชาด"
อำเภอวังน้อย
 
           
       
  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
ทุกวันพุธตามนโยบาย
คสช
    เจ้าหน้าที่สำนักงานกษตร
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรกรผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน
 
           
       
  เจ้าหน้าที่ร่วมกันผลิต
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย
    ขอน้อมกล้าวฯถวาย
ความอลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน


         
         
     
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
  ประชุมคณะทำงานบริกหารจัดการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
  ประชุมเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
  งานวันสาธิตการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้ฯลฯ
  ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล วังจุฬา
  ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลย์ (web confercnce)
  ติดตามโครงการส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ 7,0000 ราย
     


   
           
           
   
 

   
ค้นหาที่ 

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.บางไทร
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
         
       
       
ข้อมูลการเกษตร
     
 
     
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Mail : wangnoi_11@hotmail.com
01 March 2017