ข้อมูลอำเภอ
 
 
 
สำนักงานอำเภอวังน้อย


ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมาของชื่อ วังน้อย คำว่า "วัง" มาจากพื้นที่วังน้อย ที่เป็นแหล่งน้ำ มีปลาชุกชุม ประชาชนเรียกว่า “วันน้ำ วังปลา”หรืออีกประเด็นหนึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า ตำบลลำไทร บ่อตาโล่ พะยอม และวังน้อยที่แยกมาจากอำเภอบางปะอิน นั้นเดิมเป็นตำบลพระราชวังของอำเภอบางปะอิน จึงเอาคำว่า วังเป็นชื่อพยางค์แรก ส่วนคำว่า "น้อย" มาจากชื่ออำเภอเดิม ที่ชื่ออุทัยน้อย เพราะเอาพื้นที่ส่วนน้อยของอำเภออุทัยมา 1 ตำบล คือ ตำบลลำตาเสา รวม 2 พยางค์ เป็น "วังน้อย"
 คำขวัญอำเภอ
เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ
์  


 
นางสาวยุพา ปภูสะโร เกษตรอำเภอวังน้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาสำนักงานและได้รับความร่วมมือจากเทศบาล เมืองลำตาเสา ช่วยตัดหญ้าและเก็บกวาดรอบสำนักงาน
  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย ร่วมกันจัดทำปุ๋ยหมักตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดต้นทุน
การผลิตในการช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติตามเพื่อ
ใช้ในด้านการเกษตร
 
เจ้าพนักงานการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
ส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้ในช่วงที่ไม่ได้ทำนาโดย
การส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มทำเชื้อก้อนเห็ด
และปลูกเห็ดเพื่อบริโภคและจำหน่ายเมื่อเหลือจากการ บริโภคภาในครัวเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลวัจุฬา อำเภอวังน้อย
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย โดย  นางสาวยุพา  ปภูสะโร
เกษตรอำเภอ ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และข้าราชการทหาร ลงพื้นที่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
หมู่ที่ 13 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกในช่วงที่ไม่มีน้ำ ในการทำนา เพื่อปรับสภาพให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเตรียมดิน
ในการปลูกข้าวในฤดูการต่อไป

 

 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 035-271066
E-mail: wangnoi_11@hotmail.com

"; } ?>