เมนูหลัก

เกี่ยวกับเรา/แผนที่
วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
อัตรากำลัง
สรุปโครงการส่งเสริมปี2560
ข้อมูลระดับตำบล
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลฐานเรียนรู้ ศพก
ข้อมูล ศจช
ข้อมูล ศดปช
ข้อมูลแปลงใหญ่
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
แผนพัฒนาการเกษตรตำบล
แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอ
องค์ความรู้ KM
ข้อมูลการผลิตข้าว
MRCH
ช่วยเหลือเกษตรกรภัยแล้ง
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 4
งานสถาบัน
เอกสารเผยแพร่
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่ Zoning
แผนพัฒนาการเกษตรปี 60
   
 
ด่วนที่สุด.... เกษตรกรทานใดสนใจ ประสงค์เข้าร่วม"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ">>>รายละเอียด>>>
คู่มือดำเนินงาน !!! แบบฟอร์ม !!! แผนการจัดเวที!!!
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) !!!!!!!!
สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม ขอเชิญเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
เตื่อนเกษตรกรที่ปลูกข้าว.... การระบาดศัตรูพืชแมลงบัวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พบว่ามีแมลงบังและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟในช่วงหัวค่ำจึงขอแจ้งเตือนให้หมั่นสำรวจ
แปลงปลูกและเตรียมการป้องกันกำจัด
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(หลังการเพาะปลูกไปแล้ว 15 วัน ให้มาแจ้ง)หาเพาะปลูกเลยระยะเวลา2 เดือนไปแล้วไม่สามารถแจ้งการเพาะปลูกย้อนหลังได้
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 1-30 มกราคมของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย

   
     
       
           
       
           
       
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field        
       
  ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำเดินตาม
รอยพ่ออำเภอวังน้อย

    มอบปัจจัยเข้าร่วมกิจกรรม
"ร่วมน้ำใจชาววังน้อยสู่กาชาด"
อำเภอวังน้อย
 
           
       
  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย
ทุกวันพุธตามนโยบาย
คสช
    เจ้าหน้าที่สำนักงานกษตร
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรกรผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน
 
           
       
  เจ้าหน้าที่ร่วมกันผลิต
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อรา
บิวเวอร์เรีย
    ขอน้อมกล้าวฯถวาย
ความอลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน


         
         
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2560


   
           
           
   
 

   
ค้นหาที่ 

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.บางไทร
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
         
       
       
ข้อมูลการเกษตร
     
 
     
 

สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Mail : wangnoi_11@hotmail.com
01 March 2017